Kế hoạch 569/KH-UBND ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2021

Lượt xem: 123

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình OCOP; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp về quản lý thực hiện Chương trình OCOP và phát huy vai trò của các chủ thể sản xuất tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

Duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận; nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia Chương trình OCOP; tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra một số nội dung cụ thể cần thực hiện:

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về Chương trình OCOP. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tổ chức tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, phụ trách Chương trình OCOP ở các cấp (từ 2-3 lớp, số lượng 80 người/lớp), chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP (từ 3-4 lớp, số lượng 70 người/lớp) và tổ chức học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh.

Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương. Các sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng thì tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện về sản phẩm, phấn đấu năm 2021 nâng hạng sao từ 6-8 sản phẩm OCOP của tỉnh đã công nhận năm 2019-2020. Đối với việc phát triển sản phẩm mới cần rà soát, lựa chọn sản phẩm gắn với lợi thế, thế mạnh của địa phương, ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm chế biến, chế biến sâu, sản phẩm truyền thống, phấn đấu năm 2021 phát triển tối thiểu 25-30 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên. Bên cạnh đó, hỗ trợ quản lý nhãn hiệu, tem nhãn mác sản phẩm tham gia chu trình OCOP; hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, kiểm nghiệm chất lượng đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành và nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm thực hiện Chương trình OCOP.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm nhà phân phối, mở rộng thị trường.

Dự kiến tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm trong 02 đợt. Cụ thể, đợt 1 cấp huyện trước ngày 10/7/2021; cấp tỉnh trước ngày 30/7/2021. Đợt 2, cấp huyện trước ngày 10/10/2021; cấp tỉnh trước ngày 30/10/2021./.