Cả nước có 1.623 xã nông thôn mới nâng cao

Lượt xem: 311
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến đầu tháng 2-2024, cả nước có 6.370/8.167 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Trong đó, có 1.623 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 263 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cả nước có 272 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, có 20 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”). Qua đó, công nhận 11.056 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 5.724 chủ thể tham gia.

Anh-tin-bai

Xã NTM nâng cao Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành: sửa đổi bộ tiêu chí quốc gia về NTM và sửa đổi quy trình thẩm định đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai 5 chương trình chuyên đề do Bộ thực hiện; tiếp tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP…

Nguồn bài viết: kinhtenongthon.vn