Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Lượt xem: 166

Ngày 27/02/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chương trình số 75-CT/HNDT về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đại hội hội nông dân các cấp đã đề ra…

Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với việc thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn chặt với vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội…

Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với hội viên, nông dân, nhất là hội viên, nông dân các dân tộc thiểu sổ ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; xây dựng các công trình chào mừng đại hội, các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 – ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh năm 2018.

Công tác thông tin tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của Hội tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội.

*      Thời gian phát động dược chia thành 02 đợt: đợt 1 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/7/2018; đợt 2 từ 01/8/2018 đến ngày 31/12/2018.

Ban Tuyên huấn