Quỹ hỗ trợ nông dân – Điểm tựa để các tổ hợp tác phát triển