Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội ở cơ sở

Lượt xem: 150

Xác định được tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HND (khoá III) về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HND (khoá IV) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng tổ chức Hội các cấp và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HND của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khoá VI) về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Trên cơ sở đó, các cấp hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, lấy lợi ích của tập thể và hội viên làm động lực để tập hợp nông dân vào tổ chức hội. Xây dựng Hội Nông dân là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân, là tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân. Tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ và các phong trào của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Hội Nông dân các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hội viên, kiên quyết đưa ra khỏi Hội những hội viên danh nghĩa, đồng thời chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp hội viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng. đã kết nạp được 100.432 hội viên đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 234.932 hội viên, chiếm tỷ lệ 79% so với nông nghiệp và 34,7% so với lao động nông nghiệp. Chất lượng hội viên được nâng lên, năm 2009 là 25.169 hội viên là đảng viên tăng 5.187 người so với năm 2000; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt năm 2000 là 77,5%, năm 2009 là 95%; tỷ lệ hội viên đóng hội phí tăng năm 2009 là 96% tăng 18,4% so với năm 2000. Cơ sở, chi, tổ Hội được củng cố phát triển, đến nay toàn tỉnh có 227 cơ sở Hội, 2.399 chi Hội và 2.845 tổ hội; 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản khu phố có nông dân đều có tổ chức Hội. Công tác xây dựng quỹ hội, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội được quan tâm đến nay 100% chi Hội có quỹ, 100% cán bộ cơ sở, chi Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ. Chất lượng cơ sở, chi hội được nâng dần qua các năm, 2009 lên 81,5% tăng 34,8%; chi hội vững mạnh từ 46,2% lên 68,2% tăng 22% so với năm 2000. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội để nâng cao năng lực công tác, trình độ hiểu biết, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết với hoạt động Hội, hiểu biết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; làm việc có trách nhiệm, có khả năng tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông dân; hàng năm có từ 4.000 – 4.500 cán bộ hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; năm 2007 – 2008 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với trường Đại học Thái Nguyên, trường Trung học Kinh tế kỹ thuật tỉnh mở lớp cử nhân chuyên ngành chăn nuôi, thú y cho 80 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân và các ngành ở cơ sở theo hình thức vừa học vừa làm; 65 học viên lớp Đại học chuyên ngành Phát triển nông thôn.

Nhằm góp phần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng và bền vững trong toàn tỉnh, Hội Nông dân các cấp đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành chức năng hàng năm tổ chức 2.000 – 3.000 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hàng nghìn lượt người tham dự; mở 65 cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình cây, con mới tạo điều kiện cho 1.345 lượt nông dân; xây dựng, nhân rộng 677 mô hình điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều dự án, tiểu dự án. Đến nay, số quỹ toàn tỉnh đạt 5.544 triệu đồng, tăng 4.298 triệu đồng so với năm 2000; bình quân mỗi cơ sở 24,4 triệu đồng, cho trên 2.000 hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất. Phối hợp tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho hội viên vay đến nay dư nợ là 868,4 tỷ đồng; Ngân hàng CSXH cho vay uỷ thác qua tổ chức Hội 531,2 tỷ đồng… Kết quả phong trào đã xuất hiện hàng chục ngàn hộ gia đình SXKD giỏi trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ vv… Số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi năm sau cao hơn năm trước, năm 2005 có 85.135 hộ, năm 2009 có 101.194 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, 81,5% cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém.

Có thể nói, cùng với các hoạt động thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên nông dân như phong sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, xây dựng nhiều mô hình trình diễn để phổ biến, hướng dẫn cho hội viên tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân giống, vốn, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp được hội viên nông dân phấn khởi đón nhận và họ đã thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội.

Nguyễn Thị Hiền – Ban Tổ chức