Hội Nông dân với công tác phòng chống ma túy và tệ nan xã hội

Lượt xem: 90

Năm 2011 các cấp Hội N<

Cùng với công tác tuyên truyền n©ng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội cho c¸n bé, héi viªn vµ n<<Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Thông qua những hoạt động trªn, Hội Nông dân đã góp phần quan trọng trong phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục chủ động tham mưu phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn nông thôn. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức ở mọi lúc, mọi nơi như: tuyên truyền thông qua đài truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp trí trumg ương và địa phương, trên Bản tin HND tỉnh và trang thông tin điện tử HND tỉnh Bắc Giang…Đồng thời, có hình thức giúp đỡ, tạo công ăn việc làm, giúp các đối tượng sau cải tạo tái hoà nhập cộng đồng. Vận động toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm ma túy, mại dâm; cảm hoá giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tổ chức động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội.

Nguyễn Văn Nhật