Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 67

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 ngành giai đoạn 2005-2012, đã tổ chức được 36.974 buổi tuyên truyền cho 2.994.894 lượt hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các văn bản thi hành Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khiếu nại, tố cáo; Hôn nhân – Gia đình…Tổ chức 54 lớp tập huấn cho 4.374 lượt cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hoà giải, hội viên, nông dân về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở. Bên cạnh đó Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp chỉ đạo các cấp hội tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật như cuộc thi viết tìm hiểu Luật Đất đai năm 2003; Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật; Nhà nông đua tài từ cấp cơ sở tới tỉnh. Chỉ đạo các cấp hội lấy ngày 03 hàng tháng là “Ngày pháp luật”, phối hợp trợ giúp pháp lý cho hơn 11.000 người; cấp phát miễn phí trên 30.500 tờ gấp pháp luật; 2.600 cuốn sách pháp luật tại các điểm tổ chức trợ giúp pháp lý. Đến nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg; tổ chức ra mắt và duy trì hoạt động 162 CLB “Nông dân với pháp luật” với 5.837 thành viên tham gia là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương. Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2005-2012, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân”; giai đoạn 2012-2017, hai ngành tập trung phối hợp một số lĩnh vực như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân; tập huấn kiến thức pháp luật; xây dựng các xã điểm thông qua các loại hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phòng chống tội phạm”; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở. Hai ngành thống nhất giao cho Ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp tham mưu kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hàng năm và tổng kết cho cả giai đoạn.

Thu Phương