NỘI DUNG SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ III NĂM 2017

Lượt xem: 106

– Công bố Quyết định kết nạp hội viên mới (nếu có)

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác hội (lựa chọn những thông tin được đăng tải mục I, mục II của bản thông tin nội bộ và trên cơ sở nội dung trọng tâm tuyên truyền trong quý III); các ngày kỷ niệm trong quý. Hướng dẫn hội viên chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt… Triển khai các hoạt động tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào ngày 14 hàng tháng.

– Thông tin cho hội viên về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; đặc biệt là những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trong tỉnh, huyện, xã.

Thông tin kết quả hoạt động chi Hội quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 tập trung vào các nội dung:

Một, Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong quý II và 6 tháng đầu năm 2017, rà soát các chỉ tiêu thi đua, xây dựng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017.

Hai, Nhiệm vụ quý IV, tập trung vào:

Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 122 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2017); 87 năm ngày lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017)…

Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị kiện toàn chi hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2020 như: tham mưu với chi ủy và Hội cấp trên dự kiến công tác nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá hết nhiệm kỳ…

Bình xét các danh hiệu: hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và gia đình hội viên nông dân đạt “Gia đình văn hóa” năm 2017.

Biểu dương, động viên các hội viên điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân và trong xây dựng nông thôn mới.

KẾT THÚC BUỔI SINH HOẠT

Chi hội trưởng phải khái quát đánh giá những kết quả đạt được trong quý và 6 tháng đầu năm 2017, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, tồn tại. Đồng thời đưa ra những dự kiến giải pháp về khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác hội năm 2017.

– Tổng hợp, phân loại các ý kiến thảo luận, trả lời những ý kiến còn chưa rõ hay thắc mắc, những ý kiến hoặc vẫn đề gì còn chưa được bàn cụ thể thì ghi nhận và đưa vào nội dung sinh hoạt lần sau.