Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội HND cấp cơ sở và huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 147

(1) Tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, độ tuổi ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh chủ tịch và phó chủ tịch

* Uỷ viên ban chấp hành:

– Tiêu chuẩn: Lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định. Cụ thể là:

Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đối với ban chấp hành cấp huyện: cán bộ chuyên trách công tác hội, cán bộ cơ cấu các ngành, đoàn thể cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đối với ban chấp hành cấp cơ sở: có trình độ phù hợp theo quy định của cấp uỷ địa phương.

Ngoài ra, cần chú ý nhấn mạnh đảm bảo các điều kiện: am hiểu về tổ chức hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có khả năng lãnh đạo, quản lý, quy tụ, đoàn kết cán bộ, vận động, tập hợp hội viên, nông dân; có khả năng cụ thể hoá nghị quyết của Đảng, nghị quyết hội nông dân các cấp phù hợp với công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương; biết dự báo và nhận định tình hình thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mạnh dạn đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến sản phẩm cuối cùng, nói đi đối với làm, nói ít làm nhiều; tích cực, chủ động bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, có khả năng huy động các nguồn lực và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ để giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Không cơ cấu vào ban chấp hành những trường hợp vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

– Số lượng: Số lượng ủy viên ban chấp hành của cấp nào do đại hội cấp đó quyết định theo Kế hoạch số 153-KH/HNDT ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể:

Đối với cấp huyện: Số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 35 đồng chí; đối với đơn vị có số tổ chức cơ sở hội đông, địa bàn rộng số lượng ủy viên ban chấp hành tối đa không quá 39 đồng chí.

Đối với cấp cơ sở: Số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 19 đồng chí.

– Cơ cấu: Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, ban chấp hành hội nông dân ở mỗi cấp cần có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện:

Cơ cấu hợp lý giữa 3 độ tuổi: dưới 40 tuổi; 40 – 50 tuổi; trên 50 tuổi để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Cơ cấu hợp lý giữa ủy viên ban chấp hành là cán bộ hội (gồm cả cán bộ chủ chốt và chuyên trách) và cơ cấu lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, ngân hàng, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội viên tiêu biểu ở cơ sở…

Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo, nên có ủy viên ban chấp hành là người dân tộc thiểu số, người có đạo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Đối với cấp huyện: cơ cấu cán bộ cơ quan chuyên trách và cán bộ chủ chốt cơ sở hội (từ 70 – 75%); cơ cấu ngành, đoàn thể, nhà khoa học, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cá nhân tiêu biểu là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi,…(từ 25 – 30%). Phấn đấu tỉ lệ nữ 20% trở lên.

Đối với cấp cơ sở: đảm bảo cơ cấu chủ tịch, phó chủ tịch, các chi hội trưởng; một số ngành, đoàn thể liên quan; hội viên sản xuất – kinh doanh giỏi, doanh nghiệp, chủ trang trại, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã… Phấn đấu tỉ lệ nữ 20% trở lên.

– Độ tuổi: Đảm bảo 03 độ tuổi để có tính kế thừa và phát triển. Định hướng phấn đấu: dưới 40 tuổi khoảng 20%, từ 40 đến 50 tuổi (45 – 55%), còn lại trên 50 tuổi. Phấn đấu độ tuổi bình quân của ban chấp hành các cấp giảm hơn nhiệm kỳ trước từ 2 – 3 tuổi. Mốc tính độ tuổi từ tháng sinh của nhân sự đến tháng tổ chức đại hội, cụ thể độ tuổi quy định giới thiệu ứng cử và tái cử ban chấp hành hội nông dân các cấp như sau:

Cấp huyện: các đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ (05 năm). Những đồng chí được giới thiệu tái cử vào ban chấp hành khóa mới phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên, cụ thể: nữ sinh từ tháng 10 năm 1965, nam sinh từ tháng 10 năm 1960 trở lại đây.

Cấp cơ sở: độ tuổi ủy viên ban chấp hành cụ thể do cấp ủy và ban chấp hành hội nông dân cơ sở quyết định căn cứ vào nguồn nhân sự của địa phương. Riêng độ tuổi chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp cơ sở tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ (05 năm); Những đồng chí được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên, cụ thể: nữ sinh từ tháng 07 năm 1965, nam sinh từ tháng 07 năm 1960 trở lại đây.

Trường hợp đặc biệt, đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt của hội (chủ tịch, phó chủ tịch) là cấp ủy viên cùng cấp có năng lực, sức khỏe, uy tín, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không đủ tuổi tái cử (tuổi công tác chỉ còn từ dưới 30 tháng đến 24 tháng) nếu tái cử ban chấp hành khóa mới phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp và hội cấp trên.

* Ủy viên ban thường vụ:

– Tiêu chuẩn: Là những người tiêu biểu trong ban chấp hành; có uy tín và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực dự báo, đề xuất, tham mưu, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của hội; có phong cách lãnh đạo tốt.

– Số lượng: không quá 1/3 so với tổng số ủy viên ban chấp hành.

– Cơ cấu:

Đối với cấp huyện: gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách cấp huyện; hội cấp cơ sở tham gia có thể từ 01 đến 02 chủ tịch; đại diện ngành liên quan trực tiếp, có mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả, thiết thực.

Đối với cấp cơ sở: Ngoài chủ tịch, phó chủ tịch, cần cơ cấu một số ủy viên là chi hội trưởng, đại diện ngành, đoàn thể có mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả, thiết thực.

* Chức danh chủ tịch, phó chủ tịch:

– Tiêu chuẩn: là những người tiêu biểu trong ban thường vụ; qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, quy tụ; có tư duy đổi mới; có kiến thức, am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có khả năng nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của ban chấp hành, ban thường vụ hội các cấp.

  • · Cấp huyện: phải có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên.
  • · Cấp cơ sở: căn cứ Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/7/2014 về tạo nguồn bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10/5/2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo thực hiện chủ trương: ưu tiên bố trí cán bộ giữ chức danh trưởng các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã có trình độ đại học trở lên; các chức danh chủ tịch UBMTTQ, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, chủ tịch hội nông dân từ năm 2020 trở về sau phải có trình độ chuyên môn đại học. Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn cụ thể sau:
  • · Đối với chức danh chủ tịch: các đồng chí mới tham gia lần đầu phải có trình độ đại học hoặc đang học đại học (ưu tiên bố trí nhân sự tốt nghiệp đại học chính quy có chuyên ngành phù hợp); các đồng chí tái cử phải có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đang học đại học ( những đơn vị này phải chuẩn bị nguồn nhân sự bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện thay thế vào năm 2020 và những năm tiếp theo); trình độ sơ cấp về lý luận chính trị trở lên.
  • · Đối với chức danh phó chủ tịch: nói chung phải có trình độ trung cấp trở lên khi tham gia lần đầu. Trường hợp ở các xã miền núi, đặc biệt khó khăn không có nhân sự đủ tiêu chuẩn nêu trên mà có năng lực đảm nhiệm chức danh, thì sau khi bố trí công tác phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh đảm nhiệm.

– Về số lượng:

  • Cấp huyện gồm: Chủ tịch và 01 đến 02 phó chủ tịch.
  • Cấp cơ sở gồm: Chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch các cấp phải được cấp ủy cùng cấp và hội cấp trên trực tiếp phê duyệt.

(2) Quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt

* Thành lập Tiểu ban nhân sự của đại hội (đối với cấp cơ sở thành lập bộ phận nhân sự):

– Lập Tiểu ban nhân sự của đại hội có từ 5 – 7 thành viên, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và một số ủy viên thường vụ. Đồng chí chủ tịch làm trưởng tiểu ban, đồng chí trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra là ủy viên thường trực tiểu ban.

– Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ giúp ban thường vụ phối hợp với các ban, đơn vị liên quan xây dựng Đề án nhân sự trình ban chấp hành; thực hiện quy trình công tác nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt theo quy định; đề xuất các phương án nhân sự, báo cáo ban thường vụ xem xét, trình ban chấp hành quyết định đề cử với đại hội về nhân sự ban chấp hành khóa mới; đề cử với ban chấp hành khóa mới về nhân sự ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch.

– Giúp ban thường vụ chuẩn bị các báo cáo, tờ trình về công tác nhân sự để trình ban thường vụ, ban chấp hành và đại hội.

Những nơi không lập Tiểu ban nhân sự, thường trực hội hông dân và một số uỷ viên ban thường vụ giúp ban chấp hành thực hiện công tác nhân sự đại hội và thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự nêu trên.

* Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội tổ chức thảo luận, thông qua Đề án nhân sự ban chấp hành khóa mới:

Quy trình xây dựng: Tiểu ban (bộ phận) nhân sự chuẩn bị dự thảo Đề án, trình ban thường vụ, ban thường vụ chuẩn bị trình ban chấp hành.

* Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới:

  • · Đối với cấp huyện:

Bước 1: Lấy ý kiến của các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa đương nhiệm

Ban Thường vụ hội hông dân huyện có công văn kèm theo danh sách ban chấp hành khóa đương nhiệm gửi đến từng ủy viên ban chấp hành đề nghị cho ý kiến đề xuất các vấn đề sau:

Đề xuất về bản thân:

– Tiếp tục tái ứng cử hoặc không tái ứng cử ban chấp hành khóa mới.

– Nếu không tái ứng cử khóa mới nói rõ lý do và giới thiệu người khác thay thế.

Đề xuất về ban chấp hành khóa mới:

+ Giới thiệu danh sách ủy viên ban chấp hành khóa đương nhiệm tiếp tục tham gia ban chấp hành khóa mới.

+ Giới thiệu nhân sự ngoài ban chấp hành đương nhiệm tham gia ban chấp hành khóa mới.

+ Giới thiệu nhân sự tham gia ban thường vụ, các chức danh chủ chốt.

Lưu ý: Đối với các đồng chí là chủ tịch hội nông dân cơ sở nếu không là uỷ viên ban chấp hành thì vẫn được ban thường vụ hội nông dân huyện lấy ý kiến đề xuất về ban chấp hành khóa mới với ba nội dung trên.

Văn bản bỏ vào phong bì dán kín gửi cho Trưởng tiểu ban nhân sự. Tiểu ban nhân sự tổng hợp kết quả phiếu giới thiệu nhân sự theo từng loại và lập biên bản về kết quả giới thiệu nhân sự. Phiếu được niêm phong và giao cho Trưởng Tiểu ban nhân sự quản lý.

Bước 2: Các ngành, đoàn thể, Hội cấp dưới và cơ quan hội nông dân huyện giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới

Đối với nhân sự cơ cấu các ngành, đoàn thể: Ban thường vụ hội nông dân huyện có văn bản gửi lãnh đạo ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức đề nghị giới thiệu nhân sự đại diện lãnh đạo tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự là cán bộ chuyên trách Hội cấp dưới: Ban thường vụ hội nông dân huyện có văn bản gửi ban thường vụ cấp ủy và ban thường vụ hội nông dân cấp dưới trực tiếp đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự cơ cấu tiêu biểu là doanh nghiệp, nhà khoa học, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi…:Trên cơ sở thông tin có được về nguồn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu có thể tham gia ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cấp huyện phối hợp với ban thường vụ hội nông dân cấp có nhân sự để trao đổi thông tin, nắm tình hình nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành. Từ thông tin có được, ban thường vụ hội nông dân cấp huyện có văn bản đề nghị lãnh đạo đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp giới thiệu nhân sự thuộc đơn vị mình quản lý tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự cơ cấu là cán bộ cơ quan chuyên trách hội nông dân huyện: Tổ chức hội nghị cán bộ cơ quan chuyên trách hội nông dân huyện để quán triệt về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ban chấp hành và lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới là cán bộ đang công tác tại cơ quan. Cấp ủy cơ quan hội nông dân huyện họp để tiến hành lấy phiếu giới thiệu cán bộ cơ quan tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới.

Bộ phận nhân sự tổng hợp kết quả, danh sách giới thiệu cán bộ của cơ quan hội nông dân huyện tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới.

Bước 3: Ban Thường vụ đề xuất nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt khóa mới

Tiểu ban nhân sự tổng hợp, báo cáo kết quả giới thiệu của ban chấp hành khóa đương nhiệm, các ngành, đoàn thể, hội cấp dưới, cơ quan chuyên trách cấp mình và đề xuất phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới. Ban thường vụ nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đề xuất danh sách ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khoá mới trình ban chấp hành.

Bước 4: Ban chấp hành khóa đương nhiệm đề xuất nhân sự khóa mới

Trên cơ sở giới thiệu của ban thường vụ, hội nghị ban chấp hành thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất danh sách nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới.

Tiểu ban nhân sự thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo với hội nghị. Những đồng chí được trên 50% tổng số ủy viên ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội. Nếu số lượng nhân sự sau khi bỏ phiếu của ban chấp hành đương nhiệm chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu, thì hội nghị thảo luận để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung thêm hoặc xem xét điều chỉnh dự kiến số lượng ủy viên ban chấp hành khóa mới. Việc bầu ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt không nhất thiết phải có số dư. Tuy nhiên, khi chuẩn bị danh sách nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới, ban chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất là 5%.

Bước 5: Trình Ban Thường vụ huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh về nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch

– Ban thường vụ hội nông dân huyện làm Tờ trình báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt số lượng, cơ cấu, danh sách nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch.

– Khi có văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, ban thường vụ hội nông dân huyện trình duyệt nhân sự với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

Bước 6: Điều chỉnh phương án sau phê duyệt (nếu có)

Sau khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh trực tiếp phê duyệt, nếu có sự điều chỉnh so với phương án nhân sự đã chuẩn bị thì tổ chức họp ban thường vụ, ban chấp hành khóa đương nhiệm thống nhất lại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh.

Bước 7: Hoàn chỉnh danh sách và làm hồ sơ nhân sự dự kiến

– Văn bản giới thiệu của cấp ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức có nhân sự tham gia ban chấp hành.

– Danh sách trích ngang nhân sự ban chấp hành dự kiến đề cử với đại hội để bầu.

– Danh sách trích ngang nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch dự kiến đề cử với hội nghị ban chấp hành khóa mới lần thứ nhất để bầu.

Quy trình nhân sự hoàn thành xong trong quý I/2018.

  • Đối với cấp cơ sở:

Bước 1: lấy ý kiến của các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa đương nhiệm

Các đồng chí ủy viên ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch hội giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch ban chấp hành khóa mới. (các đồng chí chi hội trưởng nếu không phải là ủy viên ban chấp hành thì vẫn được ban thường vụ hội nông dân cơ sở lấy ý kiến đề xuất về nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới).

Văn bản bỏ vào phong bì dán kín gửi cho trưởng bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự tổng hợp kết quả phiếu giới thiệu nhân sự theo từng loại và lập biên bản về kết quả giới thiệu nhân sự. Phiếu được niêm phong và giao cho trưởng bộ phận nhân sự quản lý.

Bước 2: Các ngành, đoàn thể, hội cấp dưới và ban thường vụ hội nông dân cơ sở giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới

Đối với nhân sự cơ cấu các ngành, đoàn thể: Ban thường vụ hội nông dân xã có văn bản gửi lãnh đạo ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức đề nghị giới thiệu nhân sự đại diện lãnh đạo tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự là cán bộ hội cấp dưới( chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó): Ban thường vụ hội nông dân cơ sở có văn bản gửi cấp ủy đề nghị giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự cơ cấu tiêu biểu là doanh nghiệp, nhà khoa học, hội viên sản xuất kinh doanh giỏi…:Trên cơ sở thông tin có được về nguồn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu có thể tham gia ban chấp hành, Ban thường vụ hội nông dân cấp cơ sở trao đổi thông tin, nắm tình hình nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành. Từ thông tin có được, Ban thường vụ hội nông dân cấp cơ sở có văn bản đề nghị lãnh đạo đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp giới thiệu nhân sự thuộc đơn vị mình quản lý tham gia ban chấp hành.

Đối với nhân sự cơ cấu là cán bộ chủ chốt Hội cấp cơ sở: Tổ chức hội nghị mở rộng, gồm chi hội trưởng/chi hội phó, tổ trưởng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khoá mới.

Bước 3: Ban Thường vụ đề xuất nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt khóa mới

Bộ phận nhân sự tổng hợp, báo cáo kết quả hội nghị mở rộng; đề xuất phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới. Ban thường vụ nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đề xuất danh sách ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khoá mới trình ban chấp hành.

Bước 4: Ban chấp hành khóa đương nhiệm đề xuất nhân sự khóa mới

Trên cơ sở giới thiệu của ban thường vụ, hội nghị ban chấp hành thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất danh sách nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới.

Bộ phận nhân sự thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo với hội nghị. Những đồng chí được trên 50% tổng số ủy viên ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội. Nếu số lượng nhân sự sau khi bỏ phiếu của ban chấp hành đương nhiệm chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu, thì hội nghị thảo luận để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung thêm hoặc xem xét điều chỉnh dự kiến số lượng ủy viên ban chấp hành khóa mới. Việc bầu ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt không nhất thiết phải có số dư. Tuy nhiên, khi chuẩn bị danh sách nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới, ban chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất là 5%.

Bước 5: Trình cấp ủy cơ sở và hội nông dân huyện về nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch

– Ban thường vụ hội nông dân cơ sở làm tờ trình báo cáo xin ý kiến cấp ủy cơ sở duyệt số lượng, cơ cấu, danh sách nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch.

– Khi có văn bản của cấp ủy cơ sở, ban thường vụ hội nông dân cơ sở trình duyệt nhân sự với ban thường vụ hội nông dân huyện.

Bước 6: Điều chỉnh phương án sau phê duyệt (nếu có)

Sau khi trình cấp ủy cơ sở và hội nông dân huyện trực tiếp phê duyệt, nếu có sự điều chỉnh so với phương án nhân sự đã chuẩn bị thì tổ chức họp ban thường vụ, ban chấp hành khóa đương nhiệm thống nhất lại theo chỉ đạo của cấp ủy cơ sở và hội nông dân huyện.

Bước 7: Hoàn chỉnh danh sách và làm hồ sơ nhân sự dự kiến

– Văn bản giới thiệu của cấp ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức có nhân sự tham gia ban chấp hành.

– Danh sách trích ngang nhân sự ban chấp hành dự kiến đề cử với đại hội để bầu.

– Danh sách trích ngang nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch dự kiến đề cử với hội nghị ban chấp hành khóa mới lần thứ nhất để bầu.

Quy trình nhân sự hoàn thành xong trong tháng 12/2017./.

BBT