Tập trung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 132
Công tác tuyên truyền được các cấp Hội chú trọng lồng ghép vào các cuộc Hội thảo, tập huấn
Theo đó, nội dung tập trung tuyên truyền là về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong 90 năm qua, qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Chú trọng tuyên truyền, tôn vinh truyền thống cách mạng của các thế hệ cán bộ, hội viên và nông dân qua các thời kỳ; gặp mặt, động viên cán bộ Hội Nông dân giải phóng khu vực Miền Trung- Tây Nguyên và khu vực Miền Nam; tôn vinh những cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là kết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng tuyên truyền, khẳng định sự năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong thời kỳ hội nhập; giới thiệu các tập thể, cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 – QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện Nghị quyết 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội. Khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khẳng định vai trò của nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp; những thành tích của kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng phó với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu; trong ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của cán bộ, hội viên và nông dân trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Tuyên truyền nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Trước mắt, tập trung tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân đoàn kết, chung tay cùng cả nước ngăn chặn và đẩy lùi bệnh dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép với phương châm “mỗi gia đình, thôn, bản là một pháo đài và mỗi hội viên, nông dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch Covid-19”. Tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững, an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực; nâng cao tính cạnh tranh nông sản hàng hoá trên thị trường thế giới; giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân. Khẳng định sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân; kết quả đổi mới phương thức hoạt động và củng cố tổ chức hệ thống Hội ngày càng chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhất là kết quả xây dựng và phát triển các Chi Hội, Tổ Hội nghề nghiệp đã và đang tạo ra luồng sinh khí mới thu hút hội viên và tạo môi trường, động lực để cán bộ, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung trên, Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, có hiệu quả để kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên, nông dân.
Nguồn: hoinongdan.org.vn