Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Lượt xem: 86

Với việc tăng cường các hình thức tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của phong trào ở các cấp Hội đã tạo nên sự đồng thuận cao trong chỉ đạo và thực hiện các chương trình phối hợp. Trung bình hàng năm có trên 110 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi 4 cấp, hàng chục nghìn mô hình cho thu nhập cao, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung; đời sống của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao… Từ đó đã tác động trực tiếp thúc đẩy phát triển các hoạt động của Hội và phong trào thi đua khác của nông dân, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở đó, khẳng định rõ hơn vai trò của Hội trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá ở địa phương.

Xác định dịch vụ hỗ trợ nông dân là một trong những giải pháp đẩy mạnh phong trào, đem lại quyền lợi chính đáng về vật chất cho hội viên, nông dân, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tạo nguồn vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất như vốn Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền trên 1.608 tỷ đồng giúp 105.797 lượt hộ vay. Gắn với việc tạo vốn, các cấp Hội còn phối hợp chuyển giao KHKT được 15.941 lớp cho 912.320 lượt người tham dự; xây dựng 3.346 mô hình điểm. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục vận động hội viên và nông dân phát huy nội lực, vận động xây dựng, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ, vốn đầu tư phát triển sản xuất. Điển hình như quỹ hỗ trợ nông dân vận động được 6.241,815 đồng đã tạo điều kiện cho trên 4 nghìn hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất. Từ các nguồn vốn trên, Hội Nông dân tỉnh tập trung xây dựng các mô hình điểm, dự án đạt hiệu quả cao giúp cho hàng ngàn nông dân có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi. Năm 2010, toàn tỉnh có 110.928 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt 98% so số hộ đăng ký, tăng 26.479 hộ so năm 2006; có 40.614 mô hình thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Trên cơ sở đó, tăng niềm tin của hội viên, nông dân vào tổ chức hội, số nông dân tự nguyện tham gia sinh hoạt hội ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm (2006-2010) đã kết nạp mới được 64.408 hội viên, đưa tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 245.347 hội viên, chiếm 82,9% số hộ nông nghiệp; quỹ hoạt động Hội vận động đạt hơn 15.652,889 triệu đồng. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm lo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho nông dân, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Xứng đáng với vai trò trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ nâng cao hiệu quả sản xuất…góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh như vùng cây ăn quả, vùng sản xuất rau chế biến, vùng chăn nuôi tập trung…Bên cạnh đó, phong trào SXKD giỏi còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” gắn với phương thức “cầm tay chỉ việc”, tổ chức cho vay vốn đi đôi với hướng dẫn sản xuất, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ các hộ nông dân nghèo kinh nghiệm làm ăn, vốn sản xuất, lương thực, vật tư, giống, ngày công để phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể các hộ đã giúp đỡ về vốn được hơn 27.787,71 triệu đồng, 517.388 con giống, 1.222.476 cây giống, 215.784 ngày công và cung ứng 32.603,3 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; góp phần quan trọng giảm số hộ nghèo từ 25,04% năm 2006 xuống còn 10% năm 2010, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn…

Phong trào SXKD giỏi đã phát huy được nội lực, khai thác được tiềm năng kinh tế hộ, thế mạnh của từng địa phương, hướng tới một nền sản xuất hàng hoá, tạo tiền đề cho phát triển văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tích cực tham gia văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện KHHGĐ, xây dựng các câu lạc bộ “Nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ”…vận động nông dân xây dựng gia đình nông dân văn hoá và các hoạt động xã hội khác như xây dựng đường giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế…được đông đảo quần chúng hưởng ứng và hăng hái tham gia.

Bằng những việc làm thiết thực, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Với hơn 110 nghìn hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 38% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh, tạo lực lượng nông dân giàu đủ mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 đến 2015.

Phan Thị Thu Hiền