Phân bổ hơn 14 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ dồn điền, đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu

Lượt xem: 74

Theo đó, phân bổ hơn 5 tỷ đồng kinh phí dồn điền, đổi thửa cho 8 huyện, thành phố bao gồm: Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động và TP Bắc Giang.

Phân bổ 8,95 tỷ đồng kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu cho 9 huyện, thành phố bao gồm: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn và TP Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố theo quy định. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cấp kinh phí bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, thị trấn theo tiến độ và kết quả thực hiện, chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định./.

bacgiang.gov.vn