Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp

Lượt xem: 84

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần bổ sung, hoàn thiện hơn phần đánh giá hiện trạng căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Đồng thời, cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn về tác động của biến đổi khí hậu; chế biến nông, lâm, thuỷ sản; rà soát lại số liệu đát đai; bổ sung thêm một số số liệu dự báo về Quy hoạch đến năm 2020.

Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2011.

Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chiến lược phát triển Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Chính phủ trong năm 2012./.

Theo ĐCSVN