Hơn 7.000 lượt hội viên, nông dân được trợ giúp pháp lý

Lượt xem: 97

Tổ chức 05 lớp tập huấn cho hơn 500 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, thành viên CLB “Nông dân với pháp luật”, chỉ đạo kiện toàn và duy trì sinh hoạt 03 CLB “Nông dân với pháp luật” điểm tại các xã: Hồng Thái (Việt Yên), Quế Nham (Tân Yên), Kiên Thành (Lục Ngạn), đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động 168 CLB “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Phương