Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang năm 2022

Lượt xem: 91

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ và các Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nhằm xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện phương châm hành động và mục tiêu phát triển KT-XH. UBND tỉnh quán triệt, nhất quán trong chỉ đạo điều hành đó là “Ổn định, kỷ cương, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, trọng tâm chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa trong 6 quan điểm đó là:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển KT-XH. Tập trung thực hiện 3 trọng tâm: Khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả.

Chú trọng phát triển văn hóa xã hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, điều hành linh hoạt, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tạo đà vững chắc cho thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Giang tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển KT-XH; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; Tăng cường hợp tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Nguồn: baobacgiang.com.vn