Tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Lượt xem: 174

Hoan nghênh và đánh giá cao Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, trong đó có việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ -TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Qua hơn 10 năm thực hiện, những nội dung cơ bản của Kết luận số 61, Quyết định số 673 đã đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy kinh tế, xã hội ở khu vực nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế Hội Nông dân Việt Nam…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư khóa X cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

Giao cho Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan, địa phương có liên quan sớm tham mưu xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Hội Nông dân phù hợp với bối cảnh, tình hình mới trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cụ thể hóa những chủ trương, chính sách mới đối với Hội Nông dân được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dự kiến sẽ được Trung ương xem xét, thông qua trong tháng 5/2022./.

BBT