Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 139 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lượt xem: 182

Thứ nhất: chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp

Thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường trong chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án…Chú trọng lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp… Quan tâm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp. Hoàn thành, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng… Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện kiểm kê phát thải khí thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát tán bụi, khí thải để quản lý…

Thứ hai: Tập trung giải quyết tốt vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt khu vực nông thôn

Thành lập, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ môi trường cấp huyện và các mô hình tổ, đội thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã, thôn, bản… Thu hút đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý rác thải tập trung của tỉnh. Ít nhất mỗi huyện có một khu xử lý rác thải tập trung theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Mỗi xã có khu tập kết, trung chuyển hoặc xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Bảo đảm kinh phí duy trì hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải… Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

Thứ ba: khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từng bước cải thiện môi trường

Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; áp dụng chế tài mạnh, buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải theo quy định… Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Chú trọng cải tạo những hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông, suối bị ô nhiễm nặng, trước hết ở nơi đầu nguồn, trong các đô thị, khu dân cư.

Thứ tư: đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường

Chỉ đạo nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường… Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Giang; phấn đấu hoàn thành vào năm 2020 và xử lý đạt trên 70% tổng lượng nước thải nội thành đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra sông Thương. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh…/.