NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NÔNG DÂN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lượt xem: 105

Xác định được điều đó, năm 2015, Hội Nông dân tỉnh và BHXH tỉnh Bắc Giang đã ký Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2018, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020″. Với mục đích giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT đối với phát triển kinh tế – xã hội…

Truyền thông, đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, nông dân tại huyện Hiệp Hòa

Để đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống xã hội và từng cán bộ, hội viên, nông dân có hiệu quả, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến chế độ chính sách BHXH, BHYT tự nguyện bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: trên báo, đài, trên loa truyền thanh, pa nô áp phích, qua các buổi sinh hoạt chi hội, các loại hình câu lạc bộ, hội thi, hội nghị… Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị; một số nội dung cơ bản về Luật BHYT sửa đổi và BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, đặc biệt là mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; những vấn đề còn vướng mắc, chưa hiểu và bất cập trong thực hiện Luật BHXH, BHYT.

Năm 2015, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh Bắc Giang tổ chức 05 buổi truyền thông, đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho 375 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; chi hội trưởng, hội viên nông dân, hộ cận nghèo, trung bình, khá giả, nông dân tham gia kinh tế trang trại, hợp tác xã… tại huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang và Yên Dũng. Thông qua đó, giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia BHXH, BHYT theo hộ gia đình. Kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch chung của tỉnh, tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến hết năm 2015 đạt trên 75%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, còn gặp khó khăn đó là: việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa đồng bộ, toàn diện, nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ chưa rõ nên việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn chậm, nhiều người dân chưa được tiếp cận, chưa hiểu rõ tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; số người tham gia BHXH chưa nhiều, tham gia BHYT tự đóng theo hộ gia đình còn thấp; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa đúng đối tượng, chưa chỉ đạo và huy động được sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể vào cuộc vận động tuyên truyền trong nhân dân và người lao động.

Để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Luật BHXY, BHYT sửa đổi trong cán bộ và hội viên nông dân, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, bảo đảm an sinh cho người dân tại địa phương, đưa Luật đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện được mục tiêu Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã đặt ra.

Các cơ quan chuyên môn không ngừng đổi mới và tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ BHXH tự nguyện cho người lao động một cách đa dạng. Trình tự tham gia BHXH tự nguyện cần được thiết kế và thực hiện phù hợp, đơn giản, thuận tiện để người lao động dễ dàng tham gia.

Tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện BHXH tự nguyện cho người dân, khuyến khích người dân tố giác những hành vi sai phạm của cán bộ. Nếu trong quá trình giải quyết chính sách cho người lao động mà phát hiện có cán bộ có hành vi sách nhiễu, cố ý gây khó khăn cho người lao động hoặc có ý bỏ bê trách nhiệm thì cần phải có hình thức xử lý nghiêm khắc như hạ thi đua, phê bình trước toàn thể cơ quan.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác BHXH, BHYT và đội ngũ làm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền lợi cho người dân, đồng thời làm cho người lao động thấy rõ trách nhiệm việc tham gia bảo hiểm, từ đó tạo động lực cho người dân tự giác tham gia BHXH tự nguyện, góp phần bảo đảm chất lượng cuộc sống bền vững của bản thân mỗi cá nhân và gia đình trong xã hội./.

Hoàng Hà