Tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm từ 25-30 sản phẩm đạt 3 sao trở lên trong năm 2021

Lượt xem: 126

Sản phẩm OCOP đạt 3 sao tỉnh Bắc Giang

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về Chương trình OCOP. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tổ chức tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, phụ trách Chương trình OCOP ở các cấp (từ 2-3 lớp, số lượng 80 người/lớp), chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP (từ 3-4 lớp, số lượng 70 người/lớp) và tổ chức học tập kinh nghiệm trong, ngoài tỉnh.

Tập trung hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế và điều kiện địa phương. Phấn đấu nâng hạng sao từ 6-8 sản phẩm OCOP của tỉnh đã được công nhận năm 2019-2020 và phát triển tối thiểu 25-30 sản phẩm mới đạt từ 3 sao trở lên. Quản lý chặt chẽ các sản phẩm đã đạt OCOP cấp tỉnh, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đối với các sản phẩm OCOP không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Làm tốt công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu cho sản phẩm OCOP, xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Chương trình nông thôn mới bố trí 5,64 tỷ đồng để thực hiện Chương trình./.

Nguồn: snnptnt.bacgiang.gov.vn