Bắc Giang: tập huấn kiến thức kỹ năng tuyên truyền vận động nông dân học nghề.

Lượt xem: 80

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu các chủ chương, chính sách, kỹ năng nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến công tác dạy nghề, tư vấn học nghề cho nông dân như: Nghị quyết số 26 của BCH TW Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; phương pháp tuyên truyền miệng về dạy nghề và học nghề cho lao động nông thôn; công tác tuyên truyền dạy nghề và học nghề qua mạng lưới truyền thanh cơ sở; công tác tổ chức hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên về học nghề, dạy nghề của Hội Nông dân Việt Nam và kỹ năng tư vấn học nghề cho nông dân.

Với những kiến thức đã được tập huấn, mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên tại cơ sở trong công tác dạy nghề, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin, tạo ra bước chuyển biến nhận thức cho lao động nông thôn về lựa chọn nghề học nghề, chọn nghề phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội từ đó chủ động tham gia học nghề và chuyển đổi nghề.

Trung Tâm dạy nghề

HND tỉnh Bắc Giang