Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: kiểm điểm, đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Lượt xem: 93

Trong 3 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh phát triển khá toàn diện cả về chiều sâu và bề rộng. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tích cực hướng về cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội. Do đó, 03 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội đã có 8/10 chỉ tiêu chính hoàn thành trong đó toàn tỉnh có 248.907 hội viên đạt 84,5% so với hộ nông nghiệp; 227 cơ sở Hội và 2.399 chi hội với 82% cơ sở hội đạt vững mạnh tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ; 100% cán bộ hội cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu. Kết quả hàng năm có trên 100 ngàn hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi vượt 8% mục tiêu đại hội qua đó giúp hình thành trên 3.100 trang trại…Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do Uỷ ban Mặt trận tỉnh phát động, Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền ý nghĩa, nộng dung xây dựng gia đình nông dân văn hoá, bình quân hàng năm có trên 220 ngàn hộ gia đình nông dân đạt gia đình văn hoá… Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hội viên, nông dân tích cực thi đua thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Hội nghị thống nhất từ nay đến hết nhiệm kỳ, phấn đấu duy trì và giữ vững các mục tiêu đã đạt được đồng thời phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chưa hoàn thành đó là quỹ hoạt động Hội đạt bình quân 100.000 đồng/ hội viên, 70% cán bộ chủ chốt cơ sở Hội cấp chuyên môn, nghiệp vụ và 100% cơ sở, 25% chi hội có Báo Hội và báo địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào đoàn kết tương trợ giúp nhau vượt khó trong cán bộ, hội viên nông dân và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động nông dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang