Tin hoạt động hội

Lượt xem: 94

Hội nghị đã thống nhất đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp thời gian qua, rút ra những kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giai đoạn (2014 – 2020) và năm 2014; Đồng chí Leo Thị Lịch và đồng chí Nguyễn Hồng Luân đại diện hai ngành đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp và phát biểu ý kiến, qua đó thể hiện quyết tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào Dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng, nhà nước; tích cực sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; xây dựng, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số./.

Xuân Tình