Định hướng nội dung tuyên truyền và sinh hoạt chi hội nông dân quý II/2014

Lượt xem: 121

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1.1 Nội dung tuyên truyền

Trong quý 2, cơ sở và chi hội cần tập trung tuyên truyền vào những nội dung cụ thể sau:

– Kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945-30/4/2014) và 60 năm chiến thắng điện biên phủ: tập trung tuyên truyền nhằm khẳng định vị trí, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ và thực dân pháp xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước của dân tộc. Vai trò to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và nông dân tỉnh Bắc Giang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

– Kỷ niệm 124 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh: khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân vê công tác dồn điền đổi thửa, áp dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tổ chức sản xuất hàng hóa.

– Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân chú trọng tuyên truyền những điền hình tiên tiến trong phong trào SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững; những cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

– Tuyên truyền kết quả một năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội VI HND Việt Nam.

– Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; những nét mới của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay (Hiến pháp năm 2013).

– Tuyên truyền tầm quan trọng, mục đích ý nghĩa của hoạt động bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người và sự phát triển của đất nước nhân ngày môi trường thế giới (5/6).

1.2 Hình thức tuyên truyền

– Viết tin, bài gửi về Trang thông tin điện tử và Bản tin Hội Nông dân Hội Nông dân tỉnh; Thông tin công tác Hội và trang Website Hội Nông dân Việt Nam; Đài phát thanh cơ sở.

– Sưu tầm, tổng hợp những tài liệu liên quan đến nội dung cần tuyên truyền trong quý, đọc trên loa truyền thanh.

– Thông qua buổi sinh hoạt chi hội định kỳ theo quý, sinh hoạt các câu lạc bộ nông dân…

II. SINH HOẠT CHI HỘI

1. Nội dung

1.1.Phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tập trung vào một số nội dung:

– Hộ nghèo được vay vốn 5 triệu đồng/ hộ lãi suất 0%, có hiệu lực từ tháng 3/2014.

– Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013: bố cục chương, điều; về chế độ chính trị; về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân…

– Phổ biến cho hội viên, nông dân thông tin xuất khẩu lao động qua Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh.

– Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

1.2. Tổ chức kết nạp hội viên mới (nếu có)

1.3. Tổ chức cho hội viên đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ hoạt động Hội của Chi hội thời gian qua, bàn bạc tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng quỹ.

1.4. Phổ biến cho hội viên một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân; đặc biệt là những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao trong tỉnh, huyện, xã.

1.5. Tổ chức cho hội viện nông dân nghiên cứu, tìm hiểu quy trình, kỹ thuật , những tiến bộ khoa học kỹ thuật có khả năng áp dụng tại địa phương nhằm giúp các hộ đã đăng ký các danh hiệu SXKD giỏi nói riêng và hội viên, nông dân nói chung có thêm kiến thức kỹ thuật phục vụ cho việc chăn nuôi, trồng trọt…

1.6. Tổ chức cho hội viên bàn bạc, thảo luận lên kế hoạch tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2014.

1.7. Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Chi hội có thể lựa chọn một số vấn đề trọng tâm cần phổ biến cho hội viên về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội …

2. Kết thúc buổi sinh hoạt

Chi Hội trưởng, tổ trưởng cần chốt lại những nội dung yêu cầu đối với hội viên:

– Nắm vững một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; chính sách mới liên quan đến hội viên, nông dân.

– Tiếp tục thi đua hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ cụ thể mà hội viên đã đăng ký học tập và làm theo Bác được triển khai tổ chức trong quý I.

* Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chi hội:

– Bản tin Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang quý IV/2013; quý I/2014; quý II/2014.

– Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

– Hướng dẫn số 75 – HD/BTGTU ngày 07/3/2014 về tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

– Cuốn sách “Hội Nông dân Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang