Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa Tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HND ngày 08/9/2004 và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 17/9/2010 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 79

Sau 10 năm thực hiện 02 nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của TW Hội Nông dân Việt Nam, chất lượng tổ chức và cán bộ Hội Nông dân của huyện được nâng lên; đội ngũ cán bộ hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và chuẩn hóa. Toàn huyện đã kết nạp mới 10.484 hội viên đưa tổng số toàn huyện lên 26.380 hội viên chiếm 74,9% so với số hộ nông nghiệp; 100% chủ tịch Hội cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, tham gia cấp ủy đạt 50%, cán bộ nữ tăng 20%; có 89% cơ sở hội, 69% chi hội hoạt động vững mạnh và xuất sắc, không còn cơ sở và chi hội hoạt động yếu.

Tại hội nghị đã gắn sơ kết 03 năm thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và tổng kết cuộc vận động Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện năm 2014, kết quả toàn huyện đã vận động được 1 tỷ 216 triệu đồng đạt 220% KH, nâng tổng số quỹ toàn huyện lên 1 tỷ 986 triệu đồng.

Sơn Hải

Ban Tổ chức