HỘI NGHỊ KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA HỘI NÔNG DÂN TỈNH – UB MTTQ TỈNH – SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – SỞ CÔNG THƯƠNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Lượt xem: 96

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội ngh

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao năng lực giám sát của cán bộ, các sở, ngành và hội viên, nông dân; phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc…từng bước góp phần vào thực hiện việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình phối hợp là việc cụ thể hóa Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT bắt tay cam kết thực hiện chương trình phối hợp

Tại Hội nghị, đã thảo luận, thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp năm 2015 tập trung vào các nội dung chủ yếu: tuyên truyền, vận động, tập huấn cho cán bộ hội, người dân nâng cao kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Thu Phương