CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lượt xem: 83

Nội dung có trọng tâm, trọng điểm

Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng để vận động nông dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới nên ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền bảo đảm tính hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn 04/19 tiêu chí bao gồm: (1) tiêu chí vệ sinh môi trường; (2) dạy nghề chuyển đổi cơ cấu cho lao động nông thôn; (3) giảm tỷ lệ hộ nghèo; (4) xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới để các cấp Hội có cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện. Với phương châm “Cung cấp thông tin mà nông dân cần”, các cấp Hội đã tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, công tác tuyên truyền đã chú trọng thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; những cách làm hay, mô hình mới, gương điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương. Đặc biệt, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, xóa đói, giảm nghèo, các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất chăn nuôi hàng hóa gắn với công nghệ chế biến và việc huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn mới…

Hình thức phong phú, sinh động

Để bảo đảm các nội dung trên được chuyển tải tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội đã từng bước đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thông qua việc học tập, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn; thông tin tại các buổi sinh hoạt định kỳ; tọa đàm, hội nghị, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới; lồng ghép sinh hoạt của 2.251 câu lạc bộ nông dân; trên hệ thống loa truyền thanh thôn, xóm…Nhằm chuyển tải thông tin một cách sinh động, hấp dẫn, hàng năm Hội chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại các hội thi theo hình thức sân khấu hóa như Hội thi “Cán bộ cơ sở Hội giỏi”, “Nhà nông đua tài”, “Nông dân tìm hiểu pháp luật ATGT”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”…Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo tăng số trang, xây dựng chuyên đề và nâng cao chất lượng tin, bài, thường xuyên cập nhật trên Bản tin phát hành hàng quý với 3.000 bản và trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hàng tuần, tháng, quý. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Báo Bắc Giang xuất bản 450 cuốn sách “Hội Nông dân Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” với 34 chủ đề phản ánh kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo và những giải pháp xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội trên địa bàn toàn tỉnh…Kết quả, hàng năm các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được gần 4 nghìn buổi cho trên 200 nghìn lượt người.

Hiệu quả thiết thực

Với việc tăng cường, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng nông thôn mới; giúp nông dân xóa bỏ tập quán canh tác không hiệu quả, từng bước từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; có ý thức vươn lên xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng; chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực; đẩy mạnh các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh …Qua đó, tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân tại các địa phương. Cụ thể, cán bộ, hội viên nông dân đã hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng; vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hàng năm, có hơn 200 nghìn hộ đạt danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa”, trên 110 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gần 30 mô hình kinh tế tập thể, hơn 300 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi; trên 2000 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, rau chế biến…;thực hiện có hiệu quả trên 30 dự án phát triển kinh tế từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân; tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề ngắn hạn cho hàng chục nghìn nông dân; trực tiếp tuyên truyền, vận động xây dựng và phối hợp xây dựng hàng chục mô hình điểm về xử lý vệ sinh môi trường, lò đốt rác thải, bể ga xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật…

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền của các cấp Hội trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong nông thôn, nông dân hăng hái hưởng ứng và thể hiện rõ vai trò “chủ thể” trong thi đua xây dựng nông thôn mới, giúp cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao; nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, tích cực thi đua “chung sức” cùng với các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bảo Dương