Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp

Lượt xem: 97

Đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 (gọi tắt là Quyết định 1045), Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam mở lớp Trung cấp Công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân khóa 2 năm học 2012-2014 cho 72 cán bộ Hội Nông dân cơ sở và dự nguồn tham dự; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội thời gian 1 tháng cho 70 cán bộ; 102 cán bộ hội tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội tại Trường Cán bộ Trung ương Hội; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 12 lớp bồi dưỡng cho 1.356 lượt cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cơ sở và huyện, thành phố. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố mở 80 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho trên 12.000 lượt Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó nông dân…Qua đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng như năng lực công tác hội của đội ngũ cán bộ hội từng bước được nâng lên.

Nhận thức được việc nâng cao chất lượng cán bộ hội là một trong những khâu quan trọng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HND về nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ Hội các cấp giai đoạn 2011-2013; Nghị quyết số 03-NQ/HND về nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ Hội Nông dân các cấp giai đoạn 2014-2018. Theo đó, hàng năm các cấp Hội đã mở trên 20 lớp bồi dưỡng ngắn hạn để thông tin đến cán bộ hội các chủ trương, chính sách mới được ban hành; tập huấn về kỹ năng điều hành sinh hoạt chi, tổ hội cho Ban Chấp hành các chi, tổ hội; cung cấp tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn ghi chép các loại sổ sách, tài liệu sinh hoạt hội tới 100% chi, tổ và cơ sở Hội,… Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã chỉ đạo 100% đơn vị huyện, thành phố chọn điểm chỉ đạo toàn diện thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, chỉ đạo thực hiện các mô hình, cuộc vận động của Hội. Kết quả năm 2014, cơ sở Hội xếp loại vững mạnh đạt tỷ lệ 87,2%, tăng 5,2%; tổng số toàn tỉnh là 234.297 hội viên, chiếm 84,6% hộ nông nghiệp, tăng 4% so với năm 2010.

Chất lượng cán bộ được nâng lên

Được đào tạo, bồi dưỡng qua các lớp và ý thức tự rèn, tự học để đạt trình độ chuẩn theo quy định, đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đạo đức lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đến nay, 98% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện đạt chuẩn chức danh; 85% chủ tịch hội cơ sở đạt chuẩn chức danh tăng 17%; 75% có trình độ trung cấp LLCT trở lên tăng 9%; 100% cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng công tác hội theo quy định. Đội ngũ phó chủ tịch hội có 36% đ/c trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên tăng 10%; 20,8% có trình độ trung cấp LLCT tăng 12%, 100% được bồi dưỡng chuẩn về kiến thức, kỹ năng công tác hội; 100% chi hội trưởng đã được tập huấn về kiến thức, kỹ năng công tác Hội Nông dân,…Qua các hoạt động phong trào tại địa phương, từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã giới thiệu 1.242 cán bộ, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Hiện tại, cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở là đảng viên đạt tỷ lệ 95% tăng 15%; chi hội trưởng đạt 22% tăng 3%. Tỷ lệ cán bộ Hội tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015: cấp tỉnh 1 đc; cấp huyện, TP đạt 70%, cấp cơ sở đạt 44%….

Để xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trong những năm tới đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp Hội Nông dân cần tích cực tham mưu với cấp ủy về công tác quy hoạch, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Đồng thời đổi mới công tác quản lý cán bộ; tham mưu với cấp ủy trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương nhằm phát hiện, biểu dương kịp thời những nhân tố điển hình; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, tâm huyết với công tác hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút nông dân tham gia tổ chức hội./.

Sơn Hải