TẬP HUẤN BÁO CÁO VIÊN DƯ LUẬN XÃ HỘI VÀ KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN CHO CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ NĂM 2015

Lượt xem: 96

Trong 02 buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản như: khái niệm Dư luận xã hội, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác DLXH; các phương pháp khai thác, nắm bắt, tổng hợp và phản ánh DLXH; kỹ năng tuyên truyền, cách thức thu thập thông tin, kỹ năng viết tin và bài phản ánh…

Thông qua tập huấn, các học viên đã được nâng cao trình độ, kiến thức, được trang bị nghiệp vụ về công tác DLXH và công tác Tuyên truyền; nắm bắt, tổng hợp, phản ánh kịp thời DLXH của các tầng lớp nhân dân và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân… với cấp ủy, chính quyền, với tổ chức Hội. Góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong hội viên, nông dân theo quan điểm đường lối của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư ở nông thôn.

BAN TUYÊN HUẤN