HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Lượt xem: 79

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm 2015, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 03/05 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai biên soạn cuốn Lịch sử Phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 1930-2015 và Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” năm 2015. Chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” giai đoạn 2010-2015 từ cấp tỉnh đến cơ sở. Vận động cán bộ, hội viên và nông dân ủng hộ quỹ tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam được 185 triệu đồng. Tổ chức, hướng dẫn cho 112.604 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; 252.822 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong 6 tháng cuối năm 2015 cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ chính như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” và biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 1930-2015; chỉ đạo tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ; tiếp tục quản lý, rà soát xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân theo Điều lệ Quỹ; thực hiện giám sát chấp hành pháp luật về sử dụng phân bón theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị…

Phùng Thị Vị