ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VỐN VAY GIÚP NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Lượt xem: 153

Một buổi giải ngân Quỹ HTND Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tại huyện Yên Thế

Xác định vốn vay có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, quan điểm nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020“; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 8 bộ, ngành để tạo nguồn lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam ký thỏa thuận liên ngành số 799/TTLN ngày 15/11/2010 về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 41/2010/NĐ – CP của Chính phủ. Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội ký văn bản liên tịch số 235/VBLT, ngày 15/4/2003 về việc tổ chức thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của chính phủ. Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, đề nghị Chính phủ hàng năm từ ngân sách chuyển cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội, đến nay là 400 tỷ đồng, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm hơn 50 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã vận dụng sáng tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh. Chủ động ký chương trình phối hợp với UBND tỉnh và 8 sở, ban ngành của tỉnh để tạo nguồn lực cho các cấp hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn vay cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang tín chấp cho hội viên nông dân vay với dư nợ 1.192 tỷ đồng, cho 35.301 hộ; với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh dư nợ 917 tỷ 233 triệu đồng, cho 40.752 hộ vay; xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do hội quản lý đến nay đạt trên 26 tỷ đồng, triển khai hàng chục dự án cho trên 2 nghìn hộ vay. Chương trình quốc gia giải quyết việc làm (120) với số tiền 1 tỷ 460 triệu đồng, cho 98 hội viên, nông dân vay. Các nguồn vốn trên đã góp phần quan trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm và thực hiện bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Việc đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân được các cấp hội gắn liền với việc hướng dẫn chuyển giao KHKT mới vào sản xuất, kinh doanh, thăm quan các mô hình điểm, hội thảo đầu bờ…để nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm năm qua, các cấp hội đã tổ chức chuyển giao KHKT cho trên 870.340 lượt hội viên nông dân, trình diễn mô hình, hội thảo đầu bờ 101 cuộc cho trên 3.500 lượt hội viên, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác, HTX nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tham gia tích cực củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Hiện cả tỉnh có 242 hợp tác xã nông – lâm – ngư nghiệp và thủy sản và trên 10.000 tổ hợp tác.

Thông qua đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của hội như; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với nguồn lực được các cấp Hội hỗ trợ, các hộ nông dân đã tích cực dồn điền dổi thửa, xây dựng được 54 cánh đồng mẫu, vùng sản xuất hàng hóa. Từ đó xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại, bảo đảm chất lượng sản phẩm gắn với nhu cầu của thị trường. Đến nay toàn tỉnh có 620 trang trại (theo tiêu chí mới). Số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng, hộ nghèo giảm dần. Kết quả năm 2014 có 106.213 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 8,88%; số hộ đạt gia đình văn hóa trên 80 % so với số hộ trong toàn tỉnh, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết qủa đã đạt được, việc đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân ở một số cấp hội, nhất là cơ sở hội chưa được quan tâm đúng mức, nguồn vốn do hội quản lý còn ít, mức cho vay thấp, thời gian vay chủ yếu ngắn hạn, nên chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và ngành nghể nông thôn.

Để thực hiện có hiệu quả, da dang hóa các hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2015 – 2020, các cáp hội cần tập trung thực hiện: một là, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hai là, thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; ba là, chủ động xây dựng, phát triển và quản lý có hiệu quả, đúng điều lệ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; bốn là, Vận động cán bộ hội viên và nông dân nâng cao giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt khoảng 110-120 triệu đồng; năm là, phối hợp giải quyết việc làm mới bình quân mỗi năm 29.000 – 30.000 lao đông; sáu là, vận động cán bộ hội viên và nông dân tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới phấn đấu xã đạt chuẩn khoảng 35-40%; tỷ lệ gia đình, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%, làn bản, khu phố văn hóa là 65-70%, xã, phường, thị trấn văn hóa đạt 30%.

Lã Văn Đoàn

Phó chủ tịch Thường trực