HND Bắc Giang: Xây dựng 88 mô hình kinh tế tập thể

Lượt xem: 113
Thực hiện mục tiêu năm 2015 đạt 70% số xã, năm 2020 đạt 100% số xã có ít nhất một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn, tổ chức,từ năm 2011 đến nay các cấp hội trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vai trò, vị trí và tác động của thành phần kinh tế tập thể đối với phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại của nông dân, nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin công tác hội, trang thông tin của Tỉnh hội. Kết quả, tổ chức được hơn 1.000 buổi tuyên truyền cho trên 50.000 lượt hội viên, nông dân.

Các học viên lớp tập huấn mô hình kinh tế tập thể ở Bắc Giang
Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn ra mắt và tập huấn mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp để các cấp hội thực hiện. Đến hết năm 2015, các cấp Hội đã trực tiếp hướng dẫn ra mắt 88 mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, chủ yếu là tổ hợp tác, riêng năm 2015 thành lập mới được 55 tổ hợp tác đạt trên 200% so kế hoạch. Tỉnh Hội trực tiếp xây dựng làm điểm 15 mô hình Tổ hợp tác cho 10/10 huyện, thành Hội. Các mô hình đã tạo công ăn việc làm cho 1.082 lao động. Đa số các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực vẫn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có lãi; nhiều hợp tác xã tăng cường năng lực nội tại, chú trọng phát triển và huy động nguồn vốn góp của thành viên; hoạt động liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với tổ hợp tác được mở rộng. Thông qua mô hình kinh tế tập thể Hội Nông dân phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, hội viên, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý các tổ hợp tác và cán bộ chủ chốt để thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác… Các cấp Hội phối hợp tổ chức tập huấn gần 2.000 lớp về khuyến nông, khuyến lâm; khởi sự hợp tác xã, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 194.395 lượt hội viên nông dân. Xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả để phổ biến nhân ra diện rộng, tiêu biểu như mô hình sản xuất Vải thiều theo tiêu chuẩn Global Gap tại xã Hồng Giang (Lục Ngạn), mô hình trồng rau an toàn tại xã Song Mai (TP Bắc Giang)… xây dựng 349 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi. Bên canh đó Hội Nông dân tỉnh xây dựng và phát huy hiệu quả 51 dự án nhóm hộ theo ngành nghề vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền 18.685 triệu đồng cho 540 lượt hộ nông dân; các dự án đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho các hộ, từ đó thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các cánh đồng mẫu lớn như: Lúa thơm, Thuỷ sản ở huyện Yên Dũng; mô hình trồng nấm ở huyện Lạng Giang; Cam đường canh, táo Đài loan và Mỳ Chũ ở huyện Lục Ngạn; Na dai, Dứa Queen ở huyện Lục Nam; nuôi bò sinh sản ở huyện Việt Yên, Hiệp Hoà; Trồng và chăm sóc cây Cam V2 tại xã Đông Sơn, gà đồi ở huyện Yên Thế… Tuy nhiên, việc nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể của tỉnh còn chậm, ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khả năng liên doanh, liên kết, hoạt động tổ nhóm, quản lý, hoạch toán sản xuất kinh doanh của nông dân và các mô hình kinh tế tập thể còn hạn chế. Sản phẩm đầu ra của nông nghiệp còn bấp bênh, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng mất mùa, rớt giá vẫn thường xuyên xảy ra, nguồn lực của nông dân chưa đủ mạnh, còn thiếu vốn, thiếu kiến thức về KHKT, thiếu thông tin về thị trường, việc xây dựng các thương hiệu sản phẩm chưa theo kịp sản xuất. Nhận thức của một số cán bộ đảng viên, và cán bộ hội về phát triển kinh tế tập thể chưa rõ, nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo… Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy ban hành chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, UBND tỉnh tạo điều kiện cho các HTX, THT tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; đưa các nội dung phát triển kinh tế tập thể vào các hoạt động của Hội.

Lã Văn Đoàn

Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh