Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Hội Nông dân

Lượt xem: 86

Đó là mục tiêu của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số: 2045/QĐ-TTg

Đề án đặt mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 trên 85% cán bộ, công chức Hội Nông dân ở Trung ương và cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình quy định cho từng chức danh; trên 80% cán bộ, công chức Hội Nông dân cấp huyện được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân theo chương trình quy định cho từng loại đối tượng.

Trên 85% cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã và đối tượng nguồn cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã được đào tạo trình độ trung cấp trở lên; trên 75% cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã (trong đó số cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo chiếm trên 70%) được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân. Trên 50% cán bộ chi Hội, tổ Hội Nông dân được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác Hội Nông dân.

Nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đưa ra là tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, trên cơ sở điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn, bảo đảm nội dung, hình thức, phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng được đào tạo.

Ban Tổ chức