Hội Nông dân – Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2021

Lượt xem: 103

Lãnh đạo các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021

Chương trình phối hợp nhằm phát triển bền vững kinh tế hợp tác xã, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác xã đa dạng, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ có nhiều hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể: phấn đấu bình quân mỗi năm thành lập mới từ 30-35 hợp tác xã (trong đó trên 60% là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp); đến năm 2020, các chức danh chủ chốt HTX được tham gia ít nhất 01 khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các xã có hợp tác xã hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và liên kết sản xuất gắn với nông sản chủ lực bảo đảm bền vững; thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm 2015…

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch TT, Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình điểm về tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp các HTX sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực với quy mô lớn; thành lập các chi, tổ Hội nghề nghiệp trong các mô hình kinh tế hợp tác để hỗ trợ nhau phát triển bền vững. Liên minh HTX tỉnh, tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao cho các mô hình, tập trung ở 3 khâu cơ bản: giống, khoa học công nghệ, chế biến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng đề án, chương trình kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực cho hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã.

BAN KINH TẾ – XÃ HỘI