Công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp

Lượt xem: 149

Ngay từ đầu năm 2017, cùng với nhiều hoạt động triển khai thực hiện chương trình công tác năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, triển khai đến các cấp Hội; thành lập ban chỉ đạo Đại hội và 04 tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tuyên truyền- khánh tiết, hậu cần để chuẩn bị, phục vụ Đại hội; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố khảo sát thực trạng chất lượng cán bộ, hội viên và tổ chức Hội; rà soát, củng cố bộ máy, cán bộ chủ chốt hội các cấp. Ngay sau khi có kết quả khảo sát, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh ban hành công văn phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, thành ủy chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố và cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác nhân sự cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện, thành phố và cơ sở chuẩn bị cho đại hội Hội Nông dân các cấp được tổ chức vào năm 2018. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở và chi, tổ hội; phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh với chủ đề “Đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017”. Nội dung thi đua tập trung chủ yếu vào các hoạt động đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp; thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2017 và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội VIII; thi đua thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam ( Khóa VI) gắn với ba phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Phát động sâu rộng đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm phát huy cao độ “Sáng kiến, sáng tạo của cán bộ; ý tưởng của nông dân” tạo ra những đột phá mới trong công tác Hội và sản xuất kinh doanh của nông dân. Mỗi tổ chức Hội cấp huyện, thành phố và cơ sở lựa chọn 01 đến 02 công trình hoặc đảm nhận việc cụ thể mang tên Hội phù hợp địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp; chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch vững mạnh, gắn với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trên các mặt hoạt động của Hội.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức và nhân sự đại hội; hướng dẫn tổ chức đại hội điểm các cấp; phối hợp với Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy chỉ đạo, lãnh đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm theo đúng Điều lệ Hội và kế hoạch đề ra./.

Ban Tổ chức