Tân Yên: 100% chi hội tổ chức xong hội nghị chi hội nhiệm kỳ

Lượt xem: 86

Việc chuẩn bị và tiến hành hội nghị nhiệm kỳ được các chi hội trên địa bàn huyện chuẩn bị chu đáo, trang trọng; trong đó coi trọng chất lượng, tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Trên tinh thần phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ, hội viên nông dân, các bước tiến hành hội nghị được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội. Đến 20/12/2107, 366/366 chi hội ở 24 cơ sở hội trong huyện đã tổ chức xong hội nghị nhiệm kỳ, trong đó có 302 chi hội (82,5%) tổ chức hội nghị toàn thể hội viên, bầu đủ 366 chi hội trưởng, 438 chi hội phó, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 được trẻ hóa, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ tăng; tỷ lệ cán bộ nữ, đảng viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân trong việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi hội trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới. Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển, vững mạnh./.

Ban Tổ chức