Kết quả đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 122

Tính đến ngày 16/4/2018, toàn tỉnh đã có 211/225 cơ sở đạt 94% tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, 6 huyện: Lục Ngạn, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Sơn Động và TP Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội cấp cơ sở.

Một số hình ảnh Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023

Các cơ sở đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cán bộ, hội viên, nông dân. Các văn kiện trình đại hộ được quan tâm, đặc biệt là báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được chuẩn bị kỹ, tranh thủ nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên và nông dân, trong đó đã tổng kết, đánh giá đúng kết quả công tác hội và phong trào nông dân, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành thể hiện tính chiến đấu cao, phản ánh vai trò, vị trí của ban chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội. Việc tham gia góp ý vào văn kiện của hội cấp trên trực tiếp được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, thẳng thắn, sâu sắc, có tính chiến đấu, thể hiện tinh thần dân chủ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nông dân. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên được thực hiện dân chủ, khách quan, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình hướng dẫn. Đại hội bầu cử tập trung, bầu một lần đủ số lượng, đúng dự kiến của đề án nhân sự trình tại đại hội. 211 cơ sở tổ chức đại hội đã bầu ra 2.736 ủy viên ban chấp hành. Ban chấp hành đã bầu ra 912 ủy viên ban thường vụ, 209 cơ sở đã bầu chủ tịch, phó chủ tịch hội nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, trình độ.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức xong đại hội cấp cơ sở và chỉ đạo Hội Nông dân huyện Lục Ngạn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố vào ngày 23-24/4/2018./.

Ban Tổ chức