Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019

Lượt xem: 95

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất Chương trình thi đua của khối với các nội dung chủ yếu là: Các đơn vị trong khối xây dựng và tổ chức phát động, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc tập hợp, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong tham gia thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời nắm bắt, tập hợp tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội, tham mưu giải pháp giải quyết, tháo gỡ những vấn đề bức xúc, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện…

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua

Ban Tuyên giáo – Hội Nông dân tỉnh