PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN VÀ NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ

Lượt xem: 103

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân trong tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Ngay từ đầu tháng 02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; in, phát hành các tài liệu, các mẫu biểu phục vụ kịp thời cho các cấp triển khai công tác bầu cử được thuận lợi; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong hệ thống MTTQ.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động nghiên cứu, quán triệt Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị quyết, quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung MTTQ tham gia công tác bầu cử gồm: tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các bước trong quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tổ chức hội nghị cử tri và các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử; tham gia công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử và người ứng cử; thực hiện công tác giám sát bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để nhân dân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử. Làm tốt công tác vận động đối với các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu để tuyên truyền, vận động trong nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần vào thành công cuộc bầu cử.

MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND xây dựng cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND theo Luật định. Căn cứ thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khoá XV được bầu là 09 người (trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 05 người; đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04 người). Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 75 đại biểu; cấp huyện được bầu là 350 đại biểu; cấp xã được bầu là 5169 đại biểu.

MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, làng, tổ dân phố tổ chức các bước giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn. Thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện công tác giám sát. MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, thành lập 3 đoàn giám sát, tổ chức 3 đợt giám sát về bầu cử; thông qua giám sát đã nâng cao vai trò của MTTQ các cấp và nhân dân trong tham gia cuộc bầu cử, nắm tình hình, kết quả tổ chức, triển khai bầu cử, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế và tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức bầu cử ở các địa phương, cơ sở, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thu hút và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. MTTQ các cấp làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Phân công lãnh đạo, cán bộ Mặt trận theo dõi địa bàn, khu dân cư, nắm chắc diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, không để nảy sinh vấn đề phức tạp ở các địa phương. Bên cạnh việc tăng cường giám sát trực tiếp của cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp cũng quan tâm, vận động nhân dân tham gia giám sát.

Có thể khẳng định, đến nay MTTQ các cấp đã thực hiện tốt các nội dung tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử; tiếp tục triển khai công tác giám sát bầu cử; làm tốt công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, trước hết là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự mình đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình nhân dân; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Với tinh thần trách nhiệm cao, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt vai trò trong công tác bầu cử, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Trần Công Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh