Hội Nông dân ký chương trình phối hợp xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025

Lượt xem: 105

Chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên HTX, người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp; cổ vũ phong trào thi đua của đoàn viên, hội viên, thành viên. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sau ký kết, đại diện các đơn vị biểu thị quyết tâm thực hiện tốt Chương trình phối hợp.

Tại lễ ký kết, đại diện 4 đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất một số chỉ tiêu cụ thể trong chương trình phối hợp: phấn đấu đến 2025, 100% hội viên, đoàn viên, thành viên được tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại; phối hợp chỉ đạo xây dựng ít nhất 01 đến 02 mô hình tiêu biểu, điển hình ở thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng và phát triển các hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, trong đó có 50% HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động ở mức khá trở lên, 20 đến 30% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp xây dựng ít nhất 03 chi hội nông dân nghề nghiệp “3 trong 1”, 01 mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp “4 trong 1” và “5 trong 1” tại các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, TUV, Chủ tịch HND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đảm bảo sự thống nhất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả. Trước mắt, tổ chức triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình phối hợp trong hệ thống đơn vị của mình. Hằng năm, phối hợp xây dựng kế hoạch; quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực phù hợp để thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp.

Phùng Vị – HND tỉnh