Kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất tổ quốc (30/4/1975-30/4/2012) Thắng lợi của cuộc cách mạng, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm

Lượt xem: 131

1. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta

– Là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu. Cuộc chiến tranh với qui mô lớn nhất, lâu dài nhất, ác liệt nhất trong lịch sử và phải chống lại một đế quốc lớn mạnh nhất là đế quốc Mỹ.

– Đánh dấu bước ngoặt cơ bản và quyết định con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong Chính cương vắn tắt năm 1930- Con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

– Kế tục thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, phát huy thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), là trận đánh quyết định nhất, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của đế quốc và phong kiến ở nước ta. Cả dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới: Độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

– Đã nâng vị trí chính trị của Việt Nam lên tầm cao mới trên thế giới, là niền tự hào của mỗi người dân trong thế kỷ 20 và mãi mãi về sau.

* Đối với thế giới:

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:

– Là thắng lợi tiêu biểu của các lực lượng cách mạng, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới chống chủ nghĩa đế quốc.

– Là biểu tượng mới về sức mạnh của cách mạng thế giới: Kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

– Là nguồn cổ vũ dân tộc hãy tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng xã hội. Thắng lợi này trực tiếp góp phần vào việc giải phóng dân tộc của nhân dân Lào và Campuchia.

– Đập tan cuộc phản kích lớn nhất vào các lực lượng cách mạng kể từ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai của tên đế quốc đầu sỏ, phá vỡ phòng tuyến ngăn chặn CNXH ở Đông Nam Á, góp phần làm đảo lộn “chiến lược toàn cầu” phản cách mạng của Mỹ.

– Đã nêu bật chân lý: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-Lênin, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược, dù đó là nước đế quốc đầu sỏ.

2. Bài học kinh nghiệm

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố. Đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là sự chiến đấu dũng cảm, thông minh của toàn quân, toàn dân, là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, cùng sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng và hòa bình trên thế giới. Từ thực tiễn của cuộc kháng chiến, rút ra một số bài học chủ yếu như sau:

– Kiên định quyết tâm, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

– Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ.

– Tổ chức lực lượng cả nước đánh giặc.

– Căn cứ cách mạng, hậu phương kháng chiến vững chắc.

– Đoàn kết liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia.

– Đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh thời đại.

– Bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người.

Ban biên tập