Quy định chuẩn mực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lượt xem: 182

1. Đối với quê hương, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cơ quan: phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương và những nội quy, quy định của cơ quan. Thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phải giữ uy tín, danh dự cho tập thể cơ quan, cá nhân lãnh đạo và đồng nghiệp, ra sức phấn đấu xây dựng cơ quan vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức hội các cấp trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.

2. Đối với nhân dân: phải gần gũi, gắn bó mật thiết với dân, dựa vào dân, học dân và tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, vì dân phục vụ và là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; chống quan liêu, mệnh lệnh; không gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc cho dân; nghe dân thấu, nói dân hiểu, làm dân tin.

3. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ, công chức, lao động phải chân thành, nhiệt tình, thân ái, đảm bảo sự đoàn kết, gắn bó thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, có ý thức trong việc xây dựng cơ quan văn hóa; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, hẹp hòi, vị kỷ; tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình.

4. Đối với công việc: đảm bảo thời gian theo quy định: ngày, giờ công, thực hiện công vụ có năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác được giao. Phải tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong thực hiện nhiệm vụ và công vụ phải có thái độ lịch sự, hòa nhã, văn minh.

5. Đối với bản thân: gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao đạo đức công vụ; phòng chống tiêu cực trong sử dụng nguồn tài chính công triển khai các chương trình, dự án. Giữ gìn đời tư trong sáng, giản dị, là tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền. Bản thân, các thành viên trong gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, không vi phạm Luật giao thông./.

BBT