QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

Lượt xem: 94

1. Đối với Tổ quốc: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, bản lĩnh chính trị vững vàng.

2. Đối với nhân dân: trọng dân, tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

3. Đối với công việc: chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, nhiệt tình với công tác Hội, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

4. Đối với đồng chí, đồng nghiệp: quần chúng, đoàn kết, hợp tác, trung thực, nhân nghĩa, phấn đấu vì lợi ích chung.

5. Đối với bản thân: nêu gương, tôn trọng kỷ cương, sống lành mạnh, văn minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân; lao động chăm chỉ có kỹ thuật, năng suất cao.

Ban Tuyên huấn