Tăng cường công tác tư tưởng trước thềm đại hội Đảng

Lượt xem: 106

Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Như vậy, công tác tư tưởng là một trong bốn thành tố để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Đức Hà chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Đỗ Đức Hà chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Đức Hà chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thực tế chứngminh, từ khi ra đời đến nay, do luôn coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, được nhân dân tin tưởng, tự hào. Trước thềm mỗi kỳ đại hội Đảng, công tác tư tưởng càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

Trước hết, đại hội Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với mỗi cấp ủy đảng, mỗi địa phương và cả nước. Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020 của từng địa phương, đơn vị; đồng thời góp phần tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; đánh giá, kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 5 năm của mỗi cấp ủy.

Trên cơ sở đó khẳng định những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để bổ sung vào phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cấp ủy và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của mỗi địa phương trong 5 năm tới và những năm tiếp theo…

Tất cả những vấn đề nêu trên phải làm sao để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, hiểu và chia sẻ; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và đồng thuận, đồng lòng trong hành động, có quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới. Để làm được điều đó, công tác tư tưởng phải đi trước, phải thông suốt, phải đặc biệt quan tâm.

Cán bộ, đảng viên xã Cao Xá (Tân Yên) thăm mô hình sản xuất trong nhà lưới. Ảnh: Vân Anh

Cán bộ, đảng viên xã Cao Xá (Tân Yên) thăm mô hình sản xuất trong nhà lưới. Ảnh: Vân Anh

Nhìn lại việc tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh cho thấy: Đến hết ngày 20/8/2020, 100% đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công, bảo đảm nội dung, chương trình và yêu cầu đề ra. Việc chuẩn bị văn kiện, tài liệu đại hội được thực hiện đầy đủ, kỹ lưỡng. Quy trình công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại biểu đại hội tham dự đầy đủ, nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm cao; phát biểu tham luận có chất lượng… Đoàn chủ tịch điều hành tốt các nội dung tại đại hội. Trong thành công chung có đóng góp to lớn, quan trọng của công tác tư tưởng.

Trong từng nội dung, công đoạn của đại hội, công tác tư tưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bên cạnh thành công, đáng chú ý là các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị thường chọn thời điểm gần đến đại hội Đảng để tăng cường chống phá; cho rằng đây là cơ hội để tấn công, làm chuyển hoá tình hình, thay đổi đường lối chính trị ở nước ta. Chính vì vậy chúng chống phá chúng ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau.

Vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở bên trong để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng hòng phá ta từ bên trong phá ra, làm cho ta hoang mang, dao động mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết mà tự diễn biến, tự tan vỡ.

Các đối tượng làm như vậy để cố tìm ra và tạo dựng nên những sự kiện “nóng”, “nhạy cảm” để chống phá. Một số người cơ hội chính trị, bất mãn cũng lợi dụng tập hợp các diễn đàn, phản biện, góp ý cho Đảng, cho tổ chức và lợi dụng các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái của mình, liên tiếp viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị”, tung tài liệu vu cáo, đả kích, đơn thư nặc danh nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo, nhất là những đồng chí tham gia cấp ủy dự kiến vào các vị trí chủ chốt…

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2020, phát hiện 10 tài khoản mạng xã hội facebook, fanpage, blog cá nhân của số đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn tỉnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ gần 200 lượt tin, bài có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; phát hiện 54 tài liệu, tờ rơi có nội dung xấu, bôi nhọ, hạ uy tín nhân sự tham gia cấp ủy và hàng chục đơn thư nặc danh nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín nhân sự tham gia cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh… Đấu tranh, phản bác với những thủ đoạn, luận điệu nêu trên, đòi hỏi phải bằng nhiều phương thức, cách thức, nhưng công tác tư tưởng vẫn là nòng cốt.

Nhằm góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác tư tưởng thời gian tới phải góp phần tạo ra tính tích cực xã hội, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu của đất nước nói chung sau gần 35 năm đổi mới, kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

Công tác tư tưởng dịp này cần coi trọng hơn nữa việc phát huy những nhân tố tích cực, phổ biến, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, phát thanh, truyền hình, văn hoá, văn nghệ. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng. Đa dạng hoá các hình thức và phương pháp tuyên truyền, cổ động trực quan trước và trong đại hội như treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu…

Công tác tư tưởng phải góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Các cấp uỷ đảng quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng ngay sau đại hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, nắm bắt nhanh nhạy, phân tích, dự báo đúng diễn biến tình hình tư tưởng để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời và phù hợp với thực tiễn Bắc Giang.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, vận dụng tốt cơ chế chính sách quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm. Đấu tranh phản bác và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch….

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Từ kinh nghiệm trong thực hiện công tác tư tưởng qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc gắn với việc tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã và sẽ tạo sức lan toả lớn trong xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng, công tác tư tưởng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: baobacgiang.com.vn