Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Thành lập 18 CLB nam nông dân với công tác dân số – KHHGĐ.

Lượt xem: 103

CLB hoạt động có quy chế cụ thể, quy định chức năng, nhiệm vụ là tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về DS-KHHGĐ cho các thành viên trong CLB, gia đình và cộng đồng dân cư nhất là nam nông dân trong độ tuổi sinh đẻ; tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức Hội nông dân ngày càng vững mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Đồng thời, hàng tháng tổ chức bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số gia đình và trẻ em, công tác tuyên truyền bình đẳng giới đặc biệt tập trung tuyên truyền chủ đề: “Nam giới là bạn đồng hành trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em”, nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của nam giới cũng như phụ nữ về sức khỏe sinh sản và tình dục,… góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nam nông dân trong việc thực hiện tốt các chính sách về dân số.

Sơn Hải