HND Tân Yên triển khai Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013 -2020”

Lượt xem: 85

Hội Nông dân huyện Tân Yên đã xây dựng Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013 – 2020 “ đã được Ban Thường vụ huyện ủy duyệt cho phép tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, hàng năm UBND huyện trích ngân sách 500 triệu đồng hỗ trợ phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện; UBND các xã, thị trấn trích ngân sách hỗ trợ phát triển Quỹ HTND theo mức tối thiểu 10.000đ/hội viên/năm. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện có trách nhiệm kiện toàn Ban điều hành Quỹ, thực hiện quản lý theo đúng quy định của pháp luật và bảo toàn vốn.

Để thực hiện có hiệu quả đề án, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và nội dung hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn quỹ; kỹ năng xây dựng và quản lý các dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; in sao sổ sách và hướng dẫn ghi chép theo dõi. Dự kiến thông qua các dự án từ nguồn vốn Quỹ HTND, bình quân mỗi năm các cấp Hội Nông dân trong huyện xây dựng mới từ 50 đến 60 mô hình có giá trị kinh tế cao.

Thân Đức Quỳnh

Chủ tịch HND huyện