Ra mắt, tập huấn mô hình kinh tế tập thể trồng cây dược liệu (Đinh lăng)

Lượt xem: 109

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được giảng viên truyền tải những kiến thức cơ bản về xu thế, tính tất yếu của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường; các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước; vai trò của Hội Nông dân trong thúc đẩy và phát triển các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời triển khai, quán triệt Đề án số 07-ĐA/HNDT, ngày 27/3/2017 của Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang về nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2017- 2020; hướng dẫn thành lập mô hình liên kết, hợp tác theo đề án; hướng dân thành lập tổ liên kết hợp tác trồng cây dược liệu (Đinh lăng); xây dựng hợp đồng, hợp tác, duy trì hoạt động của mô hình. Đây là mô hình điểm của huyện, là cơ sở quan trọng để xây dựng các mô hình liên kết hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sau đó nhân ra diện rộng.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp hội viên nông dân có tư duy, cách nhìn mới về các loại hình kinh tế tập thể; hiểu và chủ động thành lập các mô hình liên kết, hợp tác có loại hình sản xuất kinh doanh cùng sở thích, tự nguyện liên kết, góp vốn cùng sản xuất kinh doanh với quy mô phù hợp, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ở mỗi địa phương… Từ đó, thúc đẩy các loại hình kinh tế tập thể phát triển, góp phần thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong thời kỳ mới…

BAN KINH TẾ – XÃ HỘI