Bắc Giang: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển lúa lai giai đoạn 2012-2013

Lượt xem: 75

Bắc Giang là tỉnh trung du, miền núi có tổng diện tích gieo cấy lúa hàng năm khoảng 110.000 ha, trong đó vụ xuân khoảng 50.000 ha, vụ mùa khoảng 60.000 ha. Những năm trước, năng suất lúa bình quân chung hàng năm của tỉnh chỉ đạt khoảng 45 – 47 tạ/ha, thấp hơn so với các tỉnh trong vùng có điều kiện tương tự. Để nâng cao năng suất lúa bình quân của tỉnh, ngày 27/10/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 107/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển lúa lai tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011”. Mục tiêu của Đề án nhằm khuyến khích các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa lai vào canh tác ở vụ xuân với mục tiêu đạt 25.000 ha, bằng 50% tổng diện tích vụ chiêm xuân.

Sau hai năm thực hiện Đề án, năng suất, sản lượng thóc của tỉnh đã tăng cao hơn. Cụ thể, vụ chiêm xuân 2009-2010, năm đầu thực hiện Đề án, diện tích lúa lai toàn tỉnh là 8.932 ha, đạt 89,3% kế hoạch của đề án, năng suất bình quân đạt 71,5 tạ/ha, sản lượng đạt 63.865 tấn. Tiếp đến vụ Chiêm xuân 2010-2011, diện tích gieo cấy lúa lai của tỉnh đạt 12.014 ha, năng suất đạt bình quân 71,9 tạ/ha, sản lượng đạt 86.381 tấn. Hầu hết các huyện, thành phố đều đạt năng suất cao trên 70 tạ/ha, điển hình như các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế,… Qua hai năm thực hiện Đề án, việc canh tác lúa lai đã góp phần đưa năng suất lúa bình quân của tỉnh lên trên 53 tạ/ha, tổng sản lượng lúa lai thu được trong hai vụ xuân đạt trên 150 nghìn tấn, tổng giá trị thu được khoảng 1.077 tỷ đồng, trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận thu được từ lúa lai đạt khoảng 390 tỷ đồng. Đề án phát triển lúa lai giai đoạn 2009-2011 đã góp phần đưa năng suất bình quân của tỉnh tăng cao nhất từ trước đến nay.

Từ những kết quả đạt được qua hai năm sản xuất lúa lai (2009-2011), ngày 26/10/2011, UBND tỉnh có Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Phát triển lúa lai năm 2012-2013” với mục tiêu phấn đấu đưa diện tích lúa lai năm 2012 lên 17.000 ha, chiếm khoảng 15,5% diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh, trong đó vụ Xuân là 14.000 ha, vụ Mùa là 3.000 ha. Đến năm 2013, phấn đấu đưa diện tích gieo cấy lúa lai lên 20.000 ha, trong đó, vụ Xuân là 15.000 ha, vụ Mùa là 5.000 ha. Các giống đưa vào gieo cấy gồm: SYN 6, BTE-1 Q ưu số 1, Thục Hưng 6, Đắc ưu 11; ngoài ra tiếp tục lựa chọn bổ sung thêm một số giống lúa lai mới có năng suất cao, chất lượng gạo tốt và có khả năng chống chịu với sâu bệnh để bổ sung vào cơ cấu giống lúa lai của tỉnh.

Để tiếp tục khuyến khích bà con nông dân sản xuất lúa lai, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 40% giá giống lúa lai cả vụ Xuân và vụ Mùa cho các huyện. Cụ thể, năm 2012, hỗ trợ 30.000 đồng/kg thóc giống (tương đương 30% giá thóc giống); năm 2013, hỗ trợ 20.000 đồng/kg thóc giống (tương đương 20% giá thóc giống). Định mức hỗ trợ là 28 kg thóc giống/ha (tương đương 1 kg/sào).

Để Đề án đạt kết quả cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao kế hoạch sản xuất lúa lai hàng năm cho các huyện, thành phố; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển lúa lai của các địa phương; chỉ đạo cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy các giống lúa lai, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật làm tốt công tác tập huấn kỹ thuật cấy, chăm sóc, dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh lúa lai cho các hộ nông dân trong vùng sản xuất lúa lai; Công ty Khai thác công trình thủy lợi có phương án đảm bảo nguồn nước tưới cho các vùng sản xuất lúa lai; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc cung ứng giống, vật tư phục vụ sản xuất, bảo đảm chất lượng, đúng thời vụ… Các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh tới thôn, bản tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ cho sản xuất lúa lai, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Đề án phát triển sản xuất lúa lai giai đoạn 2011-2013./.

Bacgiang.gov.vn