Hơn 39 tỷ đồng đầu tư Dự án hạ tầng vùng sản xuất giống cây trồng trọng điểm huyện Tân Yên

Lượt xem: 86

Mục tiêu của Dự án nhằm đảm bảo tưới chủ động và ổn định cho diện tích 182 ha, nâng cao hiệu quả dẫn nước của hệ thống kênh mương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp trong vùng thành vùng kinh tế trọng điểm, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thủy lợi trong vùng, hỗ trợ nguồn nước tưới cho khoảng 800 ha diện tích lúa 2 vụ.

Theo đó, Dự án có 24 thôn tham gia với diện tích quy hoạch chuyên canh 182 ha, được phân quy hoạch thành 4 vùng sản xuất bao gồm: Vùng 1 gồm 6 thôn, diện tích quy hoạch là 43,5 ha; vùng 2 gồm 6 thôn, diện tích quy hoạch là 47 ha; vùng 3 gồm 7 thôn, diện tích quy hoạch là 51,5 ha; vùng 4 gồm 5 thôn, diện tích quy hoạch là 40 ha.

Theo Dự án, các hạng mục xây dựng chính bao gồm: Xây dựng nhà kho, buồng sấy để bảo quản và cất giữ giống lạc; xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương hiện tại lấy nước từ kênh N2/3 thuộc hệ thống thủy lợi sông Cầu; cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nội đồng đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn hạng A để đảm bảo ổn định giao thông trong vùng Dự án; cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm đã có trong vùng dự án để tưới cho các vùng cao cục bộ mà hệ thống kênh không có khả năng đảm nhận.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 29 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 3,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 2,5 tỷ đồng… Dự kiến Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2013./.

bacgiang.gov.vn