Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh

Lượt xem: 98
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại đây, Ban Dân vận đề xuất BTV Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo”, triển khai đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020”.

Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất các nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh tỉnh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đơn vị kiến nghị BTV Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị, đề án của cấp ủy có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức…

Qua thảo luận và xem xét các nội dung đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với kế hoạch được xây dựng. Đồng thời chỉ đạo mỗi đơn vị cần tham mưu với cấp ủy ít nhất một chủ trương lãnh đạo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm phải bảo đảm sự thống nhất, gắn với công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường giám sát, phản biện.

Đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy chú ý nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, ba tháng một lần có báo cáo tổng hợp về công tác tư tưởng của quần chúng; đa dạng các hình thức dân vận theo từng ngành, nghề, lĩnh vực và vị trí của cán bộ, công chức. Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng. Hội Nông dân tỉnh phát huy hiệu quả phong trào thi đua, nhất là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi theo mô hình liên kết và hợp tác.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quan tâm đổi mới phương thức hoạt động để thu hút hội viên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách về bình đẳng giới, nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội. Trong điều kiện hiện nay, Tỉnh đoàn Thanh niên phải tập trung xây dựng hình thức tổ chức phù hợp để tập hợp thanh niên; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; có kế hoạch giám sát các chính sách bảo đảm quyền lợi của công nhân, người lao động. Hội Cựu Chiến binh tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo BGĐT