Thành phố Bắc Giang: xây dựng 04 mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao

Lượt xem: 82

Mô hình trồng rau công nghệ cao

Trong đó, xây dựng 03 mô hình sản xuất hoa tại xã Song Mai, Dĩnh Trì và Tân Mỹ có tổng diện tích nhà lưới, nhà màng 6 nghìn m2. Còn lại xây dựng 01 mô hình sản xuất rau tại thôn Nam Tiến- xã Song Mai. Dự kiến các mô hình sẽ được triển khai trong vụ đông năm nay.

Việc hỗ trợ triển khai các mô hình được thực hiện theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020. Cụ thể, hỗ trợ 300 triệu đồng/mô hình có quy mô từ 2.000 m2– 3.000 m2, 400 triệu đồng/ mô hình quy mô từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 và hỗ trợ 500 triệu đồng/ mô hình quy mô từ 5.000 m2 trở lên.

Đến nay, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến, hướng dẫn các hợp tác xã, hộ gia đình tham gia mô hình xây dựng nhà lưới, nhà màng, lựa chọn các giống rau, hoa đưa vào sản xuất theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình trong việc xây dựng mô hình đảm bảo tiến độ, chất lượng và tổ chức sản xuất hiệu quả.

sonongnghiep.bacgiang.gov.vn